F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n d e r G e m e i n d e I r s c h e n b e r g

Bekanntmachung Auslegungsbeschluss, 6. Änderung Flächennutzungsplan

 

Bekanntmachung Genehmigungsbeschluss, 5. Änderung Flächennutzungsplan